STADGAR för Polar Club Syd 2017.  

§ 1. KLUBBENS SYFTE.

Club Polar Syd bildades den 11-09-92. Det är en sammanslutning av ägare till Polarvagnar som vill verka för ökad sammanhållning och kontakt mellan ägarna.

Klubben håller årligen årsmöte och höstmöte. Mötena kan förläggas tillsammans med eventuell träff.

 

§ 2. FIRMA.

Klubbens firma är POLAR CLUB SYD och tecknas av ordförande och kassör var för sig.

 

§ 3. KLUBBENS HEMVIST.

Klubbens styrelse har sitt säte (på ordförandes bostadsadress) 

 

§ 4. MEDLEMSKAP.

Medlemskap i Polar Club Syd kan vinnas av var och en som är ägare till en Polar husvagn eller husbil. Inträdesavgiften och årsavgiften ska vara betald innan medlemskap har ingått. Vid medlemskap räknas 1 styck husvagn eller husbil inklusive de personer som är mantalsskrivna på ägarens adress. Varje medlemskap har max 2 röster.

Medlem som ägt en Polar husvagn, i minst 5 år, har rätt att få fortsätta sitt medlemskap som stödmedlem i klubben (även utan att äga en Polar). Stödmedlem får inte stå som ägare till ett annat fabrikat av husvagn eller husbil efter avyttrande av Polar ´n. Som stödmedlem har man inte någon rösträtt, när sådant krävs. Man får vara med på träffarna, men ej närvara på klubbmöte. Stödmedlem kan inte heller ingå i föreningens styrelse, eller ha förtroendeuppdrag.

 

§ 5. MEDLEMS FÖRPLIKTELSER.

1 mom.
Lojalitet mot styrelsen och personer som utsetts att företräda klubben.

Verka för klubbens sammanhållning och utveckling.

Medlem som innehar förtroendevaldpost i klubben får EJ inneha förtroende post i annan husvagns/husbilsklubb.

Uteslutning av medlem som genom sitt handlande skadar klubben ekonomiskt eller i sitt handlande, kan uteslutas.

Beslut om uteslutning av medlem skall fattas av styrelsen, på ett möte där endast   uteslutning handläggs. Styrelsen skall vara i majoritet för beslut.

Medlem skall närvara vid mötena.
Kallelse senast 2 veckor innan mötet.

2 mom.
Gäller ovanstående ordförande/kassör inkallas revisorer som tillsammans med övriga Styrelseledamöter tar beslut.   

 

§ 6. AVGIFTER.

Vid inträde i klubben erlägger medlem en inträdesavgift och en årsavgift enligt beslut på höstmötet året innan.

Inträdesavgiften erläggs första året. Inträdes- och årsavgift inbetalas till klubbens
bankgirokonto.

Ny medlem som betalar medlemsavgift fr.o.m. 1 september innevarande år anses
ha erlagt avgift för nästkommande år. Medlemskap utanför Sverige betalas i Euro.

Medlemskort tillsändes medlem för varje år. Årsavgiften skall betalas senast 31 januari varje år.  

 

§ 7. MÖTEN.

1 mom.
Klubbmöten är Polar Club Syds högsta beslutande myndighet. Klubbmöte hålls då styrelsen finner det behövligt, eller då minst 1/10 av klubbens medlemmar det påfordrar, dock minst två gånger per år (årsmötet, höstmötet samt medlemsmöte ).

2 mom.
Förslagsrätt och yttranderätt tillkommer varje medlem. Varje medlem som erlagt sin  årsavgift har rösträtt, dock högst 2 röster per medlemskap.

3 mom.
Kallelse till klubbmöten skall vara medlem tillhanda senast 3 veckor före mötet.

4 mom.
Klubbmötet är beslutsmässigt då minst 10 medlemmar är närvarande, förutsatt att kallelse enligt mom. 3 gjorts. 

5 mom.
Vid års-, höst- och medlemsmöten kan medlemskap representeras av annan medlem genom en skriftlig fullmakt.
Fullmakt skall vara personligen undertecknad av fullmaktsgivaren samt bevittnad av 2 personer.

6 mom.
Motioner kan lämnas till årsmötet och skall vara styrelsen tillhanda senast 15 februari och skickas till ordföranden.

 

§ 8. STYRELSEN.

1 mom.
Polar Club Syd`s styrelse handhar klubbens angelägenheter och förvaltning i   överensstämmelse med gällande stadgar och instruktioner, samt vederbörligen fattade beslut.

För styrelsebesluts giltighet gäller att mer än hälften av ledamöterna är ense om beslutet. Vid lika röstetal gäller den mening som biträtts av ordförande.

Styrelsen skall till årsmötet avlämna en av samtliga ledamöter underskriven berättelse över klubbens verksamhet under   nästföregående verksamhetsår.

Ordförande leder förhandlingarna på klubbens och styrelsens sammanträden, utövar i samråd med övriga i styrelsen ledningen av klubbens verksamhet ,samt ansvarar för verkställande av fattade beslut.

Sekreteraren för protokoll vid klubbens och styrelsens sammanträden.

2 mom.
Styrelsen skall bestå av 5 personer; ordförande, kassör samt 3 ledamöter.
Ordförande och kassör väljes på 2 år och avgår växelvis.

3 mom.
En suppleant väljes som ersättare för ordinarie styrelseledamöter som är förhindrade att närvara eller avgått under verksamhetsåret.

4 mom.
Två revisorer väljs för 2 år växelvis.

5 mom.
Val av styrelse skall ske på klubbens årsmöte.

6 mom.
Valberedning lämnar förslag till styrelseledamöter, ersättare för styrelseledamöter samt revisorer som årsmötet sedan har att ta ställning till. Årsmötet kan lägga egna namnförslag.

7 mom.
För att vara vald krävs att ha erhållit mer än hälften av vid valet avgivna godkända röster. 
I de fall detta röstetal ej uppnås redan vid den första omröstningen, verkställs ny omröstning mellan de två som erhållit högsta röstetal. Alla val sker genom öppen omröstning för så vitt icke medlem kräver sluten omröstning.

Snarast efter avslutat val sammanträder den nya styrelsen. Avgår ordförande eller kassör under verksamhetsåret, skall nyval av efterträdare äga rum vid extra klubbmöte.

8 mom.
Styrelsen skall på kallelse av ordföranden sammanträda minst 3 gånger per år.

9 mom.
Några arvode till ledamöterna i styrelsen skall ej utgå.

10 mom.
Vid uppsägning av förtroendevald post, inlämnas skriftlig och undertecknad uppsägning. Uppsägningstid 3 månader.

 

§ 9. VALBEREDNING.

1 mom.
Valberedningens uppgift är att arbeta fram ett så bra och genomarbetat förslag till nya styrelseledamöter och ersättare som möjligt.

2 mom.
Föreslå ordförande som skall leda årsmötet.

3 mom.
Valberedning väljs av årsmötet. 1 på 1 år, 1 på 2 år samt 1 på 3 år.

4 mom.
Vid uppsägning av posten, inlämnas skriftlig och undertecknad uppsägning minst en månad innan årsmötet.

 

§ 10. EKONOMISK FÖRVALTNING, RÄKENSKAPER OCH REVISION.

1 mom.
Kassören förvaltar med redovisningsskyldighet klubbens medel.

2 mom.
Kassören gör utbetalningar endast på grund av klubbmötets eller styrelsens beslut.

3 mom.
Räkenskaperna skall vara avslutade och tillgängliga för redovisning senast 6 veckor  efter verksamhetsåret slut.

4 mom.
Räkenskaperna skall omfatta verksamhetsåret 1/ 1 – 31/ 12.

5 mom.
Revisorerna som väljs samtidigt med styrelsen skall revidera räkenskaperna och före årsmötet avgiva berättelse med till – eller avstyrkande ansvarsfrihet.

 

 § 11 MEDLEMSINFORMATION.

Protokoll från medlemsmöte skall finnas tillgängligt på hemsidan senast 2 månader efter medlemsmötet.

 

§ 11. MATERIALFÖRVALTARE.

Materialförvaltaren utses av styrelsen på ett år. Materialförvaltaren har hand om klubbmaterial som är till försäljning på träffarna samt Årsmöte och Höstmötet. Redovisning sker efter varje sammankomst.                                                                                                                                                                       

§ 12. TRÄFFANSVARIG.

Den som anordnar en träff. Styrelsen har minst en träff om året.

 

§ 13. STADGEÄNDRINGAR.

Ändringar av dessa stadgar kan endast göras genom beslut som med anledning av förslag från styrelsen eller medlem fattas på ordinarie årsmöte. För att vara giltigt måste ändringen antas med 2/3 av antalet närvarande röstberättigade. Beslutad ändring träder i kraft från och med 1 januari nästkommande år.

 

§ 14. KLUBBENS UPPLÖSNING.

Klubben kan ej upplösas med mindre än att förslag därom i allmän omröstning biträtts av 5/6 av klubbens samtliga medlemmar. Vid upplösning skall föreningens skulder betalas, därefter skänkes föreningens eventuella tillgångar till museet för Polarvagnen i Dorotea.

Stadgar Polar Club Syd 2017-04-01