polar

dackbytarnalgo

husvexpolgo

backamo

lodde-husvagnar

stenrosetlgo

tingsrydlgo

kampeslgo

wima

hensonslgo

svetaltlgo

kamalgo

 STADGAR för Polar Club Syd.

§ 1. KLUBBENS SYFTE.
Club Polar Syd bildades den 11-09-92. Det är en sammanslutning av ägare till Polarvagnar som vill verka för ökad sammanhållning och kontakt mellan ägarna. Klubben ordnar minst en gemensamm träff varje år.

§ 2. FIRMA.
Klubbens firma är POLAR CLUB SYD och tecknas av ordförande och kassör var för sig.

§ 3. KLUBBENS HEMVIST.
Klubbens styrelse har sitt säte (på ordförandes bostadsadress)

§ 4. MEDLEMSKAP.
Medlemskap i Polar Club Syd kan vinnas av var och en som är ägare till en Polar husvagn. Inträdesavgiften och årsavgiften ska vara betald innan medlemskap har ingått. Vid medlemskap räknas 1 styck husvagn inklusive de personer som är mantalsskrivna på ägarens adress. Varje medlemskap har max 2 röster.
Medlem som ägt en Polar husvagn, i minst 5 år, har rätt att få fortsätta sitt medlemskap som stödmedlem i klubben (även utan att äga en Polar). Stödmedlem får inte stå som ägare till ett annat fabrikat av husvagn eller husbil efter avyttrande av Polar´n. Som stödmedlem har man inte någon rösträtt, när sådant krävs. Man får vara med på träffarna, men ej närvara på klubbmöte. Stödmedlem kan inte heller ingå i föreningens styrelse, eller ha förtroendeuppdrag.

§ 5. MEDLEMS FÖRPLIKTELSER.
1 mom. Lojalitet mot styrelsen och personer som utsetts att företräda klubben.
Verka för klubbens sammanhållning och utveckling.
Medlem som innehar förtroendevaldpost i klubben får EJ inneha förtroende post i annan
husvagns/husbilsklubb.
Uteslutning av medlem som genom sitt handlande skadar klubben ekonomiskt eller i sitt
handlande, kan uteslutas.
Beslut om uteslutning av medlem skall fattas av styrelsen, på ett möte där endast
uteslutning handläggs. Styrelsen skall vara i majoritet för beslut. Medlem skall närvara vid mötena. Kallelse senast 2 veckor innan mötet.
2 mom. Gäller ovanstående ordförande/kassör inkallas revisorer som tillsammans med övriga
Styrelseledamöter tar beslut.

§ 6. AVGIFTER.
Vid inträde i klubben erlägger medlem en inträdesavgift och en årsavgift enligt beslut på höstmötet året innan. Inträdesavgiften erläggs första året. Inträdes- och årsavgift inbetalas till klubbens bankgirokonto. Ny medlem som betalar medlemsavgift fr.o.m. 1 september innevarande år anses ha erlagt avgift för nästkommande år. Medlemskap utanför Sverige betalas i Euro. Medlemskort tillsändes medlem för varje år. Årsavgiften skall erläggas senast 31 januari varje år.

§ 7. MÖTEN.
1 mom. Klubbmöten är Polar Club Syd`s högsta beslutande myndighet. Klubbmöte hålls
då styrelsen finner det behövligt ,eller då minst 1/10 av klubbens medlemmar det påfordrar, dock minst två gånger per år ( årsmötet, höstmötet samt medlemsmöte ).
2 mom. Förslagsrätt och yttranderätt tillkommer varje medlem. Varje medlem som erlagt
sin årsavgift har rösträtt, dock högst 2 röster per medlemskap.
3 mom. Kallelse till klubbmöten skall vara medlem tillhanda senast 3 veckor före mötet.
4 mom. Klubbmötet är beslutsmässigt då minst 10 medlemmar är närvarande, förutsatt att kallelse enligt mom. 3 gjorts.
5 mom. Vid års-, höst- och medlemsmöten kan medlemskap representeras av annan medlem genom En skriftlig fullmakt. Fullmakt skall vara personligen undertecknad av fullmaktsgivaren samt bevittnad av 2 personer.
6 mom. Motioner kan lämnas till årsmötet och skall vara styrelsen tillhanda senast 15 februari och skickas till ordföranden.

§ 8. STYRELSEN.
1 mom. Polar Club Syd`s styrelse handhar klubbens angelägenheter och förvaltning i
överensstämmelse med gällande stadgar och instruktioner, samt vederbörligen fattade beslut.
För styrelsebesluts giltighet gäller att mer än hälften av ledamöterna är ense om beslutet.
Vid lika röstetal gäller den mening som biträtts av ordförande. Styrelsen skall till årsmötet
avlämna en av samtliga ledamöter underskriven berättelse över klubbens verksamhet under
näst föregående verksamhetsår.
Ordförande leder förhandlingarna på klubbens och styrelsens sammanträden, utövar i
samråd med övriga i styrelsen ledningen av klubbens verksamhet ,samt ansvarar för
verkställande av fattade beslut.
Sekreteraren för protokoll vid klubbens och styrelsens sammanträden.
2 mom. Styrelsen skall bestå av 5 personer; ordförande, kassör samt 3 ledamöter.
Ordförande och kassör väljes på 2 år och avgår växelvis.
3 mom. En suppleant väljes som ersättare för ordinarie styrelseledamöter som är förhindrade att närvara eller avgått under verksamhetsåret, väljes växelvis.
4 mom. Två revisorer väljs för 2 år växelvis.
5 mom. Val av styrelse skall ske på klubbens årsmöte.
6 mom. Valberedning kan utses, men årsmötet är ej bindande av de förslag valberedningen framför.
7 mom. För att vara vald krävs att ha erhållit mer än hälften av vid valet avgivna godkända röster.
I de fall detta röstetal ej uppnås redan vid den första omröstningen, verkställs ny omröstning
mellan de två som erhållit högsta röstetal. Alla val sker genom öppen omröstning för så vitt
icke medlem kräver sluten omröstning.
Snarast efter avslutat val sammanträder den nya styrelsen. Avgår ordförande eller kassör
under verksamhetsåret, skall nyval av efterträdare äga rum vid extra klubbmöte.
8 mom. Styrelsen skall på kallelse av ordföranden sammanträda minst 3 gånger per år.
9 mom. Några arvode till ledamöterna i styrelsen skall ej utgå.
10 mom. Endast 1 förtroendevald post per medlemskap.
11 mom. Vid uppsägning av förtroendevald post, inlämnas skriftlig och undertecknad uppsägning.
Uppsägningstid 3 månader.

§ 9. EKONOMISK FÖRVALTNING, RÄKENSKAPER OCH REVISION.
1 mom. Kassören förvaltar med redovisningsskyldighet klubbens medel.
2 mom. Kassören gör utbetalningar endast på grund av klubbmötets eller styrelsens beslut.
3 mom. Räkenskaperna skall vara avslutade och tillgängliga för redovisning senast 6 veckor
efter verksamhetsåret slut.
4 mom. Räkenskaperna skall omfatta verksamhetsåret 1/ 1 – 31/ 12.
5 mom. Revisorerna som väljs samtidigt med styrelsen skall revidera räkenskaperna och före
årsmötet avgiva berättelse med till – eller avstyrkande ansvarsfrihet.

§ 10 MEDLEMSINFORMATION.
Protokoll från medlemsmöte skall utskickas till medlem vid nästkommande utskick.

§ 11. MATERIALFÖRVALTARE.
Materialförvaltaren utses av styrelsen på ett år. Materialförvaltaren har hand om klubbmaterial som är till försäljning på träffarna samt Årsmöte och Höstmötet. Redovisning sker efter varje sammankomst.

§ 12. TRÄFFANSVARIG.
Den som anordnar en träff. Styrelsen har minst en träff om året.

§ 13. STADGEÄNDRINGAR.
Ändringar av dessa stadgar kan endast göras genom beslut som med anledning av förslag från styrelsen eller medlem fattas på ordinarie årsmöte. För att vara giltigt måste ändringen antas med 2/3 av antalet närvarande röstberättigade.

§ 14. KLUBBENS UPPLÖSNING.
Klubben kan ej upplösas med mindre än att förslag därom i allmän omröstning biträtts av 5/6 av klubbens samtliga medlemmar. Vid upplösning skall föreningens skulder betalas, därefter skänkes föreningens eventuella tillgångar till museet för Polarvagnen i Dorotea.

Kategorier